Porady

Transport drogowy

Transport drogowy

Jedną z gałęzi transportu lądowego jest transport drogowy. Wśród innych gałęzi transportu odgrywa bardzo ważną rolę. Może służyć zarówno do przewozu pasażerów jak i towarów. Biorąc pod uwagę zasięg terytorialny transport drogowy dzieli się na krajowy i międzynarodowy.

Infrastruktura

Transport drogowy korzysta z dróg kołowych. W Polsce stanowią one bardzo rozgałęzioną i najbardziej gęstą sieć transportową. Drogi kołowe dzielą się na:
– drogi o twardej nawierzchni;
– nieulepszonej;
– gruntowe.

To podział najbardziej podstawowy. Bardziej szczegółowy podział pozwala wyróżnić drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie. Drogi publiczne w naszym kraju dzielą się na: autostrady, drogi ekspresowe, pozostałe. Długość dróg publicznych w Polsce wynosi 364 tysięcy kilometrów kwadratowych. 206 tysięcy należy do dróg o ulepszonej nawierzchni. Zwiększający się ruch samochodowy wymusza budowę dróg ekspresowych i autostrad. Mimo budowy nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad wciąż z porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej ich sieć w Polsce jest niewielka.

Środki wykorzystywane przez transport drogowy

Podstawowym środkiem transportu drogowego są samochody. Są to samochody zarówno osobowe wykorzystywane przez osoby indywidualne, jak również samochody ciężarowe, autobusy i mikrobusy wykorzystywane do transportu pasażerskiego. Kilka lat temu drogowy transport pasażerski zdominowany był przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej. Obecnie działa mnóstwo przedsiębiorstw przewozowych, których właścicielami są osoby i firmy prywatne.

Regulacje prawne

Transport drogowy regulowany jest przez szereg aktów prawnych zarówno polskich jak i międzynarodowych. Do najważniejszych regulacji krajowych należy Ustawa o transporcie drogowym. Z regulacji międzynarodowych szczególnie ważna jest Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym przyjęta w 1968 roku. Polska ratyfikowała tę konwencję w roku 1988. Obowiązujące w Polsce Prawo o ruchu drogowym nie spełnia jej wszystkich ustaleń. Mimo to nie została przez Polskę wypowiedziana.